Αλεξανδρούπολη: Προκυρήχθηκαν θέσεις για εξωτερικούς συνεργάτες στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

1703

2 Εξωτερικοί Συνεργάτες στο Δ.Π.Θ. (Αλεξανδρούπολη)

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του έργου:

«Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
Καταληκτική ημερομηνία: 09-01-2018

«Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
Kαταληκτική ημερομηνία: 10-01-2018

Γεωγραφική Περιοχή:
Εργοδότης:
Κατηγορία Προσωπικού Δ.Π.Θ.: