Έκτακτη ανακοίνωση για όλους τους καταστηματάρχες της Ορεστιάδας από το Δήμο

2430

Ο Δήμος Ορεστιάδας, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, ότι από την έκδοση της αριθμ.: οικ.
16228/18.05.2017 ΚΥΑ, σε εφαρμογή του Ν.4442/07.12.2016, οι Δήμοι είναι
υποχρεωμένοι σε επιβολή προστίμων μετά από βεβαίωση παράβασης από
γενόμενο έλεγχο της αστυνομίας ή άλλου ελεγκτικού μηχανισμού, σχετικά με:

-έλλειψη άδειας λειτουργίας-γνωστοποίηση,
-έλλειψη άδειας μουσικής-γνωστοποίηση μουσικής
-έλλειψη βεβαίωσης για την εγκατάσταση της επιχείρησης ή παραβόλου σε
περίπτωση νέου καταστήματος, κ.ά..

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος δεσμεύεται στην επιβολή συγκεκριμένου ύψους
προστίμου, όπως αυτό ορίζεται επακριβώς από την ανωτέρω ΚΥΑ, από τη λήψη
της βεβαίωσης παράβασης.
Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος να προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες
εκδόσεων αδειών και γνωστοποιήσεων.