Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Ορεστιάδας

495

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 19.09.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
   

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 115/2017 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά τον ισολογισμό οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

3. Έγκριση αιτήματος παραχώρησης αγροτεμαχίου.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

5. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση πάρκου Β. Κυριακίδη».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Κ. Πενταλόφου με περιοχή μπάρας Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

7. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή σωληνωτών (διαβάσεων) στο Νεοχώρι και στη Μεγάλη Δοξιπάρα».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

8. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση  και παραλαβή υπηρεσιών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

9. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

10. Έγκριση συνδιοργάνωσης των αγώνων στίβου «ΠΟΛΥΝΙΚΕΙΑ 2017» στις 1.10.2017 από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Αθλητικό Σύλλογο Ν. Ορεστιάδας «ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ» και πραγματοποίησης των δαπανών.

Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Δεληδήμου

11. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

 

■ Γραφείο Δημάρχου

■ Γραφείο Τύπου

 

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                       

Γεώργιος Καραγιάννης