ΔΕΥΑ Ορεστιάδας: Υποβολή προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων της

580

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας πρόκειται να προβεί στην «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας», όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016. Για τη προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 3/2017 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ο., ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 1/3/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ στα γραφεία (πρωτόκολλο) της ΔΕΥΑΟ (Δ/νση: Αγίων Θεοδώρων 202, Ορεστιάδα, ΤΚ 68200) Γίνονται δεκτές μόνο σφραγισμένες προσφορές. Η προσφορά θα πρέπει να γίνει σε έντυπο της ΔΕΥΑΟ, το οποίο επισυνάπτεται, να αφορά το σύνολο των απαιτούμενων ποσοτήτων και να πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΑΔΑΜ: 17REQ005830757 το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ. Η εν λόγω μελέτη έχει αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας (www.deyao.gr) και του Δήμου Ορεστιάδας (www.orestiada.gr)

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (εντός τελευταίου τριμήνου). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

δ. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας.

ζ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

στ. Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας η. Παραστατικό ότι ανήκει στο Φιλικό Διακανονισμό

Παροχή πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, τηλ.2552081756, fax.2552021105, email: [email protected], τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Τσελεμπή Αναστασία

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο της ποσότητας και θα πληροί τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμόν 3/2017 μελέτης.

πηγή