Αλεξανδρούπολη: Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου με αρκετές δημοπρατήσεις

443
Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ   21/02/2017 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου,  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010),  για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

      1.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της Προμήθειας Οικίσκων για την Κατασκήνωση. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

  1. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού  διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου, για την “προμήθεια χημικών Κολυμβητηρίου του Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)
  2. Ακύρωση της αριθ. 418/2016  της Απόφασης Ο.Ε. με θέμα  :  «Έγκριση  πρακτικού συνοπτικού (πρόχειρου)  μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου:” ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ” (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
  3. Έγκριση  πρακτικού συνοπτικού (πρόχειρου)  μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου:” ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ” (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

     5. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την έγκριση του Πρακτικού IV της ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων  (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης”. (Εισηγ.κ. Αμοιρίδης Ισ )