ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημαντική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής προς τους καταναλωτές!!

1071

 

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ,, έχοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση τροφίμων ζωικής προέλευσης κατά τις ημέρες των εορτών, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό  για τα εξής:

 1. Τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και παραγωγή κρέατος,, υπόκεινται υποχρεωτικά σε πολλαπλούς  κτηνιατρικούς ελέγχους, σχετικούς με  την υγεία  και  την ευζωία τους , πριν την σφαγή  και  κατά  της διαδικασία  αυτής.
 2. Τα ζώα σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία, υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων και τα σφάγια  πρέπει να φέρουν ωοειδή σφραγίδα χρώματος μπλε  για τα εντός Ε.Ε  και καστανό για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες.
 3. Επίσης πρέπει να φέρουν παραλληλόγραμμη σφραγίδα της χώρας προέλευσης και  του είδους του ζώου

     ( π.χ. ΕΛΛΑΔΑ και  ΑΜΝΟΣ ή ΕΡΙΦΙΟ κ.λ.π.).

 1. Απαγορεύεται να δοθεί στην κατανάλωση κρέας στο οποίο δεν έχουν διενεργηθεί οι παραπάνω έλεγχοι και το οποίο δεν φέρει σήμανση καταλληλότητας (ζώα που σφάγηκαν μέσα σε  κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με σκοπό την εμπορία  τους).

Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών στα εξής:

    1. Όλα τα θηράματα, εκτρεφόμενα ή άγρια (ημιάγριοι χοίροι , λαγοί, κουνέλια κλ.π.) θα πρέπει να έχουν  υποστεί πλήρη εκδορά δίχως να υπάρχουν τεμάχια δέρματος σε αυτά και να φέρουν σήμα καταλληλότητας της εγκατάστασης παραγωγής,  ωοειδούς σχήματος.
    2. Στα σφάγια γαλοπούλας δεν πρέπει να υπάρχουν φτερά, πούπουλα και εντόσθια και πρέπει να φέρουν σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης παραγωγής ωοειδούς σχήματος σε καρτελάκι ή ετικέτα.
    3. Όλα τα κρέατα διατίθενται στον καταναλωτή υπό ψύξη (2ο – 4ο C)  ή πωλούνται κατεψυγμένα, συντηρούμενα  σε θερμοκρασία μικρότερη των -18ο C
    4. Τα σπλάχνα (έντερα, συκώτια) διατίθενται στην αγορά ως νωπά ή κατεψυγμένα, τα έντερα επιπλέον διατίθενται και ως αλατισμένα. Όλα τα παραπάνω προϊόντα πρέπει να διατίθενται προς πώληση  υπό ψύξη (2ο – 3ο C) ή και κατάψυξη (-18οC). Τα κατεψυγμένα πρέπει να διατίθενται σε κλειστή άθικτη  συσκευασία , η οποία φέρει τον  κωδικό  του εργαστηρίου επεξεργασίας και της  χώρας προέλευσης.
    5. Τα αυγά πρέπει να έχουν  τις παρακάτω πληροφορίες (στη συσκευασία ή σε πινακίδα): κωδικό Παραγωγού, μέθοδο εκτροφής, ελάχιστος χρόνος διατήρησης, ποιότητα και βάρος. Αποφεύγουμε να αγοράζουμε αυγά με μη φυσιολογικό κέλυφος (σπασμένο, λερωμένο κλπ.). Δεν καταναλώνουμε αυγά τα οποία παρουσιάζουν στο εσωτερικό αλλοιώσεις όπως αιμορραγικές κηλίδες, οσμές, αλλαγή χρώματος κλπ.

Για τα τυποποιημένα τρόφιμα προσέχουμε την ακεραιότητα της συσκευασίας, η οποία δεν πρέπει να φέρει ρύπους ή οξειδώσεις

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής με αίσθημα ευθύνης προς τους καταναλωτές και κύριο μέλημα την προστασία της Δημόσιας Υγείας προτρέπει τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί και να προμηθεύονται τρόφιμα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα οποία φέρουν τις απαραίτητες  ενδείξεις και σήμανση καταλληλότητας. Επίσης, καλεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Παράλληλα διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται συστηματικά.