Ενίσχυση ως 90% και προκαταβολή 50% φέρνουν τα Σχέδια

1115

Αυξημένα πριμ 90% στα Σχέδια και εφάπαξ επιδότηση 24.000 ευρώ για να ανοίξουν μαγαζιά σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές λόγω προσφυγικού, νέα προϊόντα στα βιολογικά και περισσότερα δέντρα στη Δάσωση ορίζει η πρόταση για την τροποποίηση των Προγραμμάτων, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda, που κυκλοφόρησε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου.

Την πρώτη πρόταση τροποποίησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 συµπεριλαµβανοµένων των χρονοδιαγραµµάτων για την προκήρυξη των επιµέρους Μέτρων, παρουσιάζει αποκλειστικά η εφηµερίδα Agrenda. Οι αλλαγές αυτές αναµένεται να ανακοινωθούν στις 19 ∆εκεµβρίου, κατά την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων.

Βρείτε εδώ ολόκληρο το έγγραφο με την  Πρόταση τροποποίησης ΠΑΑ στο Αgronews.pdf

Μέσα στις τροποποιήσεις περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η πρόβλεψη για αυξηµένες ενισχύσεις σε περιοχές που πλήττονται από το προσφυγικό, η ένταξη ΚΟΙΝΣΕΠ και συνεταιρισµών στα Σχέδια Βελτίωσης και η αύξηση του ορίου της προοδευτικής µείωσης του ποσού της εξισωτικής. Παράλληλα µειώνονται τα κονδύλια στο Μέτρο Συνεργασίας και πάνε στην Πρόωρη Συνταξιοδότηση. Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα των σηµαντικότερων προσκλήσεων αυτό διαµορφώνεται ως εξής:

  • Υποµέτρο Μ10.1.7 Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες: Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017
  • Υποµέτρο Μ10.1.8 Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ): µέχρι τον Φεβρουάριο του 2017
  • Μέτρο Μ16 Συνεργασία    Ιούνιος του 2017.
  • Μέτρο Μ03 Συστήµατα Ποιότητας: Πρώτο εξάµηνο του 2017

Οι σηµαντικότερες αλλαγές στο Πρόγραµµα:
1. Εισαγωγή νέας δράσης στο Μ10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα»
Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης των βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν υψηλό ή µέτριο κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης.
2. ∆υνατότητα χορήγησης προκαταβολής σε δικαιούχους έως 50% της δηµόσιας ενίσχυσης που συνδέεται µε την επένδυση, µε ισόποση καταβολή εγγυητικής.
3. Τροποποιήσεις που γίνονται για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης και των χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας:

Μ4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις», δυνατότητα προσαύξησης ποσοστών ενίσχυσης σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές και µικρά νησιά του Αιγαίου µέχρι και 90%.
Μ6.2 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης µη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές» µε προσαύξηση των ποσών ενίσχυσης κατά 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε νησιά (νησιά µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή νησιά που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από τη προσφυγική – µεταναστευτική κρίση ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών.
Μ8.1 «Στήριξη για δάσωση/ δηµιουργία δασικών εκτάσεων», µείωση της ελάχιστης επιλέξιµης έκτασης για δάσωση από 5 στρέµµατα σε 2 στρέµµατα για τα νησιά του Αιγαίου.
4. Αποσαφήνιση ορισµού δικαιούχου στις δράσεις του Μ10 «Γεωργο-περιβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα» ως ακολούθως:  ∆ικαιούχοι: Γεωργοί, φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
6. ∆ιεύρυνση περιοχής παρέµβασης της δράσης 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες» βάσει επικαιροποιηµένων στοιχείων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και της δράσης 10.1.9 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»
7. Ευρύτερος ορισµός βοσκοτόπου από αυτόν του Πυλώνα Ι ως ακολούθως: «Βοσκότοποι: καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιµοποιηθούν για βόσκηση ζώων και στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή µη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης µε θαµνώδη ή αραιά δενδρώδη µορφή ή και µικτή, οι οποίες µπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίµνια ή παραποτάµια οικοσυστήµατα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση.»
8. Αποσαφήνιση της έννοιας «οµάδα γεωργών» ως δικαιούχου επένδυσης στο Μ4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις» ως ακολούθως: «Οµάδα γεωργών: Συνεργατικά σχήµατα που λειτουργούν σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία όπως αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.»

9. Αποσαφήνιση της συλλογικότητας µιας επένδυσης στο Μ4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις» ως ακολούθως:
«Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από οµάδες γεωργών (συνεργατικά σχήµατα που λειτουργούν σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, όπως αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.) και αφορούν στο σύνολο των µελών τους, µε στόχο τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούµενων επενδύσεων.»
10. Αύξηση του µέγιστου επιλέξιµου αριθµού δένδρων που θα εγκατασταθούν στο Μ8.2 «Στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργο-δασοκοµικών συστηµάτων»
Η προτεινόµενη αύξηση είναι από 25 δένδρα/στρέµµα στα 100 δένδρα/στρέµµα στα γεωργο-δασικά συστήµατα.
11. ∆ιεύρυνση των επιλέξιµων καλλιεργειών για το Μ11 «Βιολογική Γεωργία» Οι καλλιέργειες που προστίθενται αφορούν σε ροδιά, ακτινίδιο, ακρόδρυα, συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο, καπνός, φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή / βολβώδη / καρότο / πατάτα.
12. Επέκταση των ορίων της προοδευτικής µείωσης που αφορούν την εξισωτική.
13. Αύξηση του ποσού ενίσχυσης στις ορεινές περιοχές από 10 ευρώ/στρέµµα στα 12,5 ευρώ/στρέµµα, στο όριο που προβλέπεται και στην εγκεκριµένη µελέτη, µε στόχο τη συγκράτηση των κτηνοτρόφων στις ορεινές περιοχές και µε τον τρόπο αυτό την ενίσχυση της κτηνοτροφίας.
14. Μείωση των ποσών ενίσχυσης του Μ13.2 «Ενίσχυση σε µειονεκτικές περιοχές» µέχρι τη νέα οριοθέτηση των µειονεκτικών περιοχών, µε ενιαίο ποσό 9,5 ευρώ/στρέµµα.

Μέσα σε ένα μήνα οι διορθώσεις των κοινοτικών αρχών
Η πρόταση των αλλαγών έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µέσα στο ∆εκέµβριο αναµένονται τα πρώτα σχόλια και οι απαντήσεις επί αυτών. Όσον αφορά την έγκρισή της πρότασης από τις Βρυξέλλες, αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο εντός τριών µηνών από την επίσηµη υποβολή της πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι παρατηρήσεις.