Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

1005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2016-17 και συγκεκριμένα , ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και επικουρικά ) προσόντα . Περισσότερες πληροφορίες εδω