Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσλαμβάνει συνεργάτες με μισθό έως 8.044€

874

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσλαμβάνει νέο προσωπικό συνεργατών για την κάλυψη συνολικά έξι θέσεων εργασίας.

Οι προσλήψεις αφορούν την «Ανάδειξη και Αστική ένταξη πολιτισμικού αποθέματος καπναποθηκών – Επανάχρηση της Καπναποθήκης ΕΟΚ στην πόλη της Καβάλας, για την κοινωνική και Επιχειρηματική Αξιοποίηση της με χρήση Τεχνολογίας Blockchain».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η Τρίτη 16 Ιουνίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  • Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ (1 άτομο)
  • Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ (1 άτομο)
  • Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (1 άτομο)
  • Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (1 άτομο)
  • Εξωτερικός Συνεργάτης / Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ – (1 άτομο)
  • Εξωτερικός Συνεργάτης / Αρχιτέκτονας Μηχανικός – (1 άτομο)

 

Η αμοιβή ανά θέση

Για τη θέση 1 έως το ποσό 8.044,40 € και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου ή/και από τη με αριθμό 5/83/31.01.2023 απόφαση της Συγκλήτου (όποιο υπερισχύει). (Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ)

Για τη θέση 2 έως το ποσό 2.990,40 € και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου ή/και από τη με αριθμό 5/83/31.01.2023 απόφαση της Συγκλήτου (όποιο υπερισχύει).

Για τη θέση 3 έως το ποσό 1.993,60 € και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου ή/και από τη με αριθμό 5/83/31.01.2023 απόφαση της Συγκλήτου (όποιο υπερισχύει).  (Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ)

Για τη θέση 4 έως το ποσό 5.781,44 € και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου ή/και από τη με αριθμό 5/83/31.01.2023 απόφαση της Συγκλήτου (όποιο υπερισχύει).

Για τη θέση 3 η αμοιβή 3.024,00€ (συνολικά)  (Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ)

Για τη θέση 4 η αμοιβή 996,80€ (συνολικά)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται, όπως αυτά περιγράφονται στους οικείους πίνακες, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της πρότασης, το οποίο συνοδεύει παρακάτω την παρούσα Πρόσκληση.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosk@rescom.duth.gr , εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 16-06-2023 και ώρα 15:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Οι προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψη.

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Ο/η κάθε υποψήφιος (-α) θα πρέπει να δηλώνει ως θέμα στο email: «Υποβολή πρότασης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 29473/06.06.2023 για το έργο με Κ.Ε. 83079» και στο σώμα του email να αναγράφει το ακόλουθο μήνυμα:

«Πρόταση του/της κου/κας ……… (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας), στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 29473/06-06-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 83079 για τη θέση με αριθμό … (σε περίπτωση που προκηρύσσονται περισσότερες θέσεις).

https://www.xanthinea.gr/2023/06/to-dpth-proslamvanei-synergates.html?fbclid=IwAR0sUxtRPtTFyXXLX3uWBuPachLTo3Ptdlpsy-shRxP4zokZYAFUjIL0CFg