Οι πρώτες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας μετά τις εκλογές

1093

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 04.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

2. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.)» με τίτλο του Υποέργου 1: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης με τίτλο: «Διαχείριση βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου

3. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.)» με τίτλο: «Υποστηρικτικές ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ορεστιάδας στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία-Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του» για το έτος 2019.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου

4. Έγκριση κόστους επεκτάσεων του ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Ορεστιάδας. (Net Metering)                                      Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ Ορεστιάδας», σύμφωνα με το Ν.4412/2016                          Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

6. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου : «Κατασκευή κόμβων και νησίδας στο Δήμο Ορεστιάδας.»
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

7. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του αρδευτικού δικτύου Ορμενίου στον ΓΟΕΒ.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

8. Έγκριση συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

9. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

10. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την επιβολή κυρώσεων για την αυθαίρετη κοπή δύο δέντρων.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

11. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 16/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά αναγκαστική απαλλοτρίωση οδού.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

12. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 18/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης στάθμευσης.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

13. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 19/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την διαγράμμιση θέσης επί οδοστρώματος για στάση – στάθμευση ΑΜΕΑ.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης