Πληρώνεται η ενίσχυση βάμβακος

1029

Ανοίγει ο δρόμος για την πληρωμή πιθανότατα και από την Μεγάλη Τρίτη της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος μετά την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως και που προβλέπει μείωση του πλαφόν στρεμματικής απόδοσης κατά 95% σε Ροδόπη και Έβρο.

Παράλληλα, στο ίδιο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1365) και η απόφαση για την χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας de minimis στα τεύτλα ύψους 1 εκατ. ευρώ (0,85 ευρώ/στρέμμα).

Οι εν λόγω ενισχύσεις πιθανότατα θα ενταχθούν στο πακέτο πληρωμών συνδεδεμένων ενισχύσεων, που όπως έχει γράψει η Agrenda, δρομολογούνται από την Μεγάλη Τρίτη.

Συγκεκριμένα, οι δύο αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ είναι:

  • Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής Ζαχαρότευτλων και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019(L51/1/22-02-2019).2 Τροποποίηση της 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β΄ 430).

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής Ζαχαρότευτλων και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019(L51/1/22-02-2019).2 Τροποποίηση της 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΡΘΡΟ 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019.

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ζαχαρότευτλων.

ΑΡΘΡΟ 3

Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χορηγούνται με βάση τον Καν.(ΕΕ) 1408/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019. Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:
1.Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.
2.Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.
3.Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.
4.Στις περιπτώσεις που είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς

ενίσχυσης τομείς) για τις οποίες πρέπει να προβλέπεται η υποχρέωση του δικαιούχου για διακριτή λογιστική παρακολούθηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2 τουΚανονισμού 1408/2013, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4

Ύψος ενίσχυσης
1. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται σε όλη την χώρα στην παραγωγή ζαχαρότευτλων που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2018 και διατηρούν τουλάχιστον 0,1 εκτάρια (ha) ζαχαρότευτλων.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 850 ευρώ ανά εκτάριο (ha) καλλιέργειας ζαχαρότευτλων.
2.Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο. 3 παραγρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ.
3. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι του ΕΚ 316/2019 (134.272.042 €).
4. Απαραίτητη είναι η τήρηση των προϋποθέσεων σώρευσης ,όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ.3 του Καν(ΕΕ)1408/2013.

ΑΡΘΡΟ 5

Χρηματοδότηση
1.Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 2390901002 Οικονομικές Ενισχύσεις γεωργικού τομέα σε ΝΠ κ ειδικούς λογαριασμούς του τακτικού(Ε.Φ.1029-201-00000000) οικονομικού έτους 2019 με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2. Για το έτος 2019 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.100.000 Ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Τεύχος B’ 1365/19.04.2019 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16447

ΑΡΘΡΟ 6

Διαδικασία Πληρωμής -Έλεγχος
1.Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ο οποίος α) ενημερώνει εγγράφως (σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ 1 του Καν. 1408/2013,όπως ισχύει) τους ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Καν. 1408/2013 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας με παραπομπή στον κανονισμό και β) οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ 2 της ΚΥΑ ( βάσει του Κανονισμού).
2.Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσει δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.
3.Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:

α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση εκμετάλλευσης-Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης,

β) ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ,

γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 1408/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι με την είσπραξη της νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δεν θα υπερβεί το ανώτατο ατομικό όριο των 20.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 2 του ανωτέρω Κανονισμού,

δ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση βάσει άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 παρ. 1 του Κανονισμού 1408/2013.
4.Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στην Δ/νση Πληρωμών.
5.Η Δ/νση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:

– στην έκδοση εντολής πληρωμής και

– στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπι-

στωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζι-

κών λογαριασμών των δικαιούχων.
6.Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσο- νος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτόο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για την δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.
7.Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου (παράγρ.2, άρθρο 3 του Καν (ΕΕ) 1408/2013) συνεπεία υπέρβασης του ποσού η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει για την ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολο της στο δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.3, παρ.7 του Κανονισμού 1408/2013.
8.Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για του- λάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

ΑΡΘΡΟ 7

Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

«Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β΄ 430).

 

Άρθρο 1

Η 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τροποποιείται ως εξής:

Στο τέλος της παρ. 2, του άρθρου 3, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την καλλιεργητική περίοδο 2018, για τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση, που ορίζεται με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με το υπόδειγμα II της παρούσας απόφασης μειώνεται κατά 95%.».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

agronews.gr