Έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

1143

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  65 και 67 (παρ. 5) του N. 3852/2010, στις 05.02.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής αιτήματος για μεταφορά απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4587/2018.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης    

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. υπουργικής απόφασης, αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΚ/24.01.2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης    

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

 

Τα θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα, διότι υπάρχουν στενά χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί ο Δήμος και συγκεκριμένα θα πρέπει να δοθεί απάντηση μέχρι τις 08.02.2019 για το πρώτο θέμα και άμεσα για το δεύτερο.