Προκύρηξη θέσεων για τα Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου

2709

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πλήρωση δύο (2) θέσεων Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) του Π.Γ.Ν.Α και μιας (1) θέσης Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) του Γ.Ν.Διδ/χου»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 13/8/14-03-2018 απόφαση του Δ. Σ. του Π.Γ.Ν.Ε.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005
3. Τις διατάξεις της αριθμ Υ1.Γ.Π.114971/18-2-2014 (Φ.Ε.Κ. 388/ Β΄/2014) απόφασης της Υφυπουργού Υγείας «Μέτρα, όροι διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την νοσηλεία των ασθενών στους χώρους παροχής υγείας.»
4. Τις λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

ΚΑΛΕΙ
Τους υπάλληλους οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση Νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ ή Επισκέπτη/τριας Υγείας στο Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης ή στο Γ.Ν. Διδ/χου και ενδιαφέρονται για την κατάληψη θέσης Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) του Π.Γ.Ν.Α. ή του Γ.Ν.Διδ/χου, να υποβάλουν, αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών:
– για το Π.Γ.Ν.Α., στο Γραφείο του Διοικητή του ΠΓΝΕ από 16/3/2018 και ώρα 08.00 π.μ. έως και 26/3/2018 και ώρα 08.00 π.μ.
– για το Γ.Ν.Διδ/χου, στο Γραφείο του Αν. Διοικητή του ΠΓΝΕ από 16/3/2018 και ώρα 08.00 π.μ. έως και 26/3/2018 και ώρα 08.00 π.μ.
Απαραίτητα προσόντα:
1. Οργανική θέση στο Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης & Γ.Ν.Διδ/χου Νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ ή Επισκέπτη Υγείας.

2. Κλινική εμπειρία στην κλινική νοσηλευτική 5 χρόνια, αφαιρουμένων μακροχρόνιων αδειών: αναρρωτικές, άνευ αποδοχών, κυήσεως, λοχείας, ανατροφής, εκπαιδευτικές, πολυτεκνική κ.α.
Μοριοδότηση:
 Πτυχίο: ΠΕ Νοσηλευτικής 500 μόρια, ΤΕ Νοσηλευτικής 300 μόρια, ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας 200 μόρια.
 Κλινική εμπειρία για κάθε χρόνο πέραν των 5ετών: 50 μόρια/έτος  Μεταπτυχιακός τίτλος: στις Λοιμώξεις 200 μόρια, στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 100 μόρια, στην Επιδημιολογία 150 μόρια, Δημόσια Υγεία 150 μόρια, ΜΕΘ ενηλίκων 150 μόρια, ΜΕΘ παιδιών 150 μόρια ή ΜΕΝΝ νεογνών 150 μόρια
 Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο πεδίο: 50 μόρια
 Κλινική εμπειρία σε ΜΕΘ ή ΜΕΝΝ: 50 μόρια/έτος
 Γνώση ξένης γλώσσας της Ε.Ε.: Αγγλική Γλώσσα επιπέδου Lower 100 μόρια, επιπέδου Proficiency 200 μόρια, Γαλλική Γλώσσα ή Γερμανική Γλώσσα αντίστοιχα με τα ανωτέρω 50 και 100 μόρια.
 Γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL ή κρατικό πτυχίο) 50 μόρια
 Εκθέσεις αξιολόγησης τελευταίας 5ετίας: βαθμός κάθε έτους (με άριστα 10) * 2
 Προϋπηρεσία στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων: 100 μόρια/έτος
 Δημοσίευση λοιμώξεων σε επιστημονικό περιοδικό και Ανακοίνωση σε συνέδριο λοιμώξεων: 200 μόρια ο α΄ και οι λοιποί αναλογικά.
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ