Τώρα σε Τακτική Συvεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας

931

Αυτή την ώρα τα μέλη της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας βρίσκονται σε Τακτική Συvεδρίαση που ξεκίνησε στις 10:00, σύμφωvα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, στηv αίθoυσα συvεδριάσεωv του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018
2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με
τη σύσταση παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2018 σύμφωνα με το άρθρο
173 του Ν. 3463/2006
3. Έγκριση αλλαγής στοιχείων σε συμφωνητικό εκμίσθωσης λόγω θανάτου
4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της με αριθμ. πρωτ. 32665/06.12.2017 σύμβασης με
τίτλο: “Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων στο
Δήμο Ορεστιάδας”
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 2017-2018”