Συνεδριάζει ο Δήμος Ορεστιάδας

1046
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 12.12.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2018.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 257/2017 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά το ετήσιο σχέδιο δράσης 2018.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 256/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018. 

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης

4. Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας Βασίλειος Παπαμιχαήλ

5. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

6. Προσαρμογή δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

7. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2018 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

8. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

9. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

10. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2015».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

12. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) – βραχείας φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών – βραχείας φιλοξενίας στο Δήμο Ορεστιάδας)».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

13. Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο: «Κατεδαφίσεις Δημοτικών κτιρίων».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Κατεδαφίσεις Δημοτικών κτιρίων».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΡΟΜΑ) Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

16. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού για το έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Κ. Πενταλόφου με περιοχή μπάρας Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

17. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Γενική επισκευή στέγης & καθιζήσεων στον περιβάλλοντα χώρο και συνολική αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας στο 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

18. Έγκριση αίτησης παραίτησης μισθωτηρίου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

19. Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

20. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας