Τροποποίηση των όρων για τον διακανονισμό οφειλών των μελών του Επιμελητηρίου Έβρου

413

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Έβρου αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση των όρων για τον διακανονισμό οφειλών των μελών του Επιμελητηρίου Έβρου.

Ειδικότερα, τα μέλη που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Επιμελητήριο , οι οποίες έχουν δημιουργεί έως το έτος 2014, θα καταβάλουν με την έναρξη του διακανονισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής τους οφειλής, το δε υπόλοιπο ποσό της οφειλής θα αποπληρώνεται σε τέσσερις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.