Από τη Ζώνη μέχρι τη Μικρή Δοξιπάρα διακόπτεται η κυκλοφορία. Δείτε μέχρι πότε

1360

Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 12.10.2017 εως το πέρας των εργασιών στις 28.2.2018 όπως αναφέρεται στο δελτίο της αστυνομίας.

Άρθρο 1ο

1. Εγκρίνουμε τις παραπάνω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών και φθορών επικίνδυνων σημείων του οδικού άξονα Λάδης – Κυπρίνου και συγκεκριμένα από τη Διασταύρωση Ζώνης μέχρι τη Διασταύρωση Μικρής Δοξαπάρας.

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών να γίνει πλήρης αποκλεισμός του εν λόγω οδικού τμήματος, σε μήκος έξι (6) χλμ., από το ύψος της διασταύρωσης Ζώνης έως την διασταύρωση Μικρής Δοξιπάρας (900 μέτρα πριν την στροφή για Κυπρίνο).

3. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οικισμών Ζώνης – Ε.Δ.Κυπρίνου- Κυπρίνου.

4. Η εκτέλεση των εργασιών να γίνει με σήμανση, όπου θα είναι σαφής ο ορισμός της ζώνης έργων και θα διασφαλίζεται η ομαλή ροή των διερχόμενων οχημάτων και η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.

Άρθρο 2ο

1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ισχύουν από 12-10-2017 (έναρξη εργασιών), μέχρι την ολοκλήρωση – αποπεράτωση των ως άνω εργασιών, έως την 28- 02-2018.

2. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στo Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας, το οποίο οφείλει να πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία και εφαρμόζεται από την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πινακίδων, με μέριμνα του αναδόχου ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ, ο οποίος επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 και 104 του Ν. 2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3542/2007 και τον Ν. 3904/2010.

RadioEvros.gr