Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις γίνονται φιλικές προς το περιβάλλον

302

Βελτίωση περιβαλλοντικού προφίλ και αποδοτικότερη χρήση ενέργειας είναι μεταξύ άλλων οι στόχοι των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020.

Για την επίτευξη των στόχων παρέχεται στήριξη στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέσω των νέων σχεδίων βελτίωσης, για επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα, ενισχύονται οι επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) για ιδία κατανάλωση, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων, αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας, επίσης για ιδία κατανάλωση. Επιδίωξη είναι και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μέσω της στήριξης επενδύσεων για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων.

Με τις Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που τέθηκαν σε διαβούλευση (η υποβολή παρατηρήσεων ολοκληρώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα καθοριστεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του υπομέτρου 4.1 για τη «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων, καθώς πριμοδοτείται η εισαγωγή και η χρήση καινοτομίας.

Μεταξύ των κριτηρίων που βαθμολογούνται είναι ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης, με την αιγοπροβατοτροφία, την παραγωγή οπωροκηπευτικών, την παραγωγή ζωοτροφών, την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή να παίρνουν επιπλέον μόρια, αλλά και η τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι και γενικές δαπάνες, όπως οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Για τη διευκόλυνση δε της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δίνεται η δυνατότητα για χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να χορηγήσει επενδυτικά δάνεια στο πλαίσιο των νέων σχεδίων βελτίωσης και έχει ήδη διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο και επιπλέον δυνατότητες, όπως η εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης για συνολική κάλυψη των αναγκών.