Νέα Προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1055

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Ετήσιο Πρόγραμμα 500 ωρών «Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».

Ένα πρόγραμμα 100% διαδικτυακής διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας google classroom  για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Έναρξη: τον Νοέμβριο του 2017.

Λήξη Εγγραφών: 31/10/2017
Δίδακτρα 500 ευρώ σε 3 δόσεις (100 εγγραφής και 2Χ200).

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδι-κούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ Ειδικής Προσχο-λικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής), Σχολικούς Συμβούλους, αποσπασμένους εκ-παιδευτικούς στο εξωτερικό, εκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Δικηγόρους. Διερ-μηνείς και σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε Προσφυγικές Δομές, «Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο», σε Κέντρα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, και «Δομές Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Πολιτών Τρίτων Χωρών (Π.Τ.Χ.)», σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο τομέα της αγωγής ατόμων με διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα, καθώς και σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν την διαπολιτισμική αγωγή και να προσεγγίσουν την διαφορετικότητα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση, η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών αναλύσεων και αρχών που πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στην Διαπολιτισμική αγωγή.  Η εξειδίκευση στην απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων.

  • Το πρόγραμμα παρέχει ισχυρές μοριοδοτήσεις (στην επιλογή Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων, μελών ΣΕΠ, τις αποσπάσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Ανέργους του ΟΑΕΔ, για απασχόληση σε Κέντρα Ασύλου, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ., το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής( ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ),των  Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ ,  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με Αρ. Πρωτ. 660/2/3463/30-01-2014)και συγκριτικά πλεονεκτήματα:

Αναλυτικές πληροφορίες στο  https://goo.gl/2eHk7D

Τα  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ καθορίζονται σε

Α) Σε επίπεδο γνώσεων: Η κατανόηση των βασικών μοντέλων διδασκαλίας, η κατάκτηση της γνώσης των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής, η  γνωριμία με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων διδασκαλίας και την διαχείριση μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων: Η γνώση σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης γλωσσικών μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού, για όλους τους μαθητές διαφορετικών καταβολών. Ικανότητα υιοθέτησης και εφαρμογής αποτελεσματικού διδακτικού μοντέλου σε αλλόγλωσσους μαθητές. Σωστή μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Επιστημονική εξέλιξη  και να απόκτηση ισχυρού βιογραφικού.

Γ) Σε επίπεδο αξιών: Η υιοθέτηση κουλτούρας ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και η χωρίς διακρίσεις ή περιορισμούς εκμάθηση της ελληνικής σε αλλόγλωσσους μαθητές.H εκτίμηση της «διαφορετικότητας» και ειρηνικής συνύπαρξης, δημιουργίας και προόδου.Η προώθηση της ενσυναίσθησης απέναντι στο διαφορετικό.Η παροχή υπηρεσιών στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των προσφύγων μαθητών και των οικογενειών τους.

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τα μαθήματα υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Google Classroom. Ουσιαστικά πρόκειται για ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με το δικό σας ρυθμό μάθησης και     προσπέλασης των διδακτικών ενοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία  γίνεται με δύο δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις/μήνα με το διδάσκοντα, ο οποίος θα αναρτά υλικό για μελέτη, κείμενα για σχολιασμό και θα απαντά σε ερωτήσεις ανατροφοδότησης. (google classroom με Κείμενα, Παρουσιάσεις, Σχόλια και Γραπτό λόγο) και προσωπική μελέτη του υλικού.

Διδάσκοντες στο σεμινάριο είναι Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στην Διαπολιτισμική Αγωγή και στη σχολική ετερότητα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών- Θεωρητικές αρχές και μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Μεταναστευτικές ροές και πρόσφυγες.

Ανθρώπινα δικαιώματα και Ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη μετανάστευση (Νομική διάσταση).

Στερεότυπα και προκαταλήψεις: ορισμοί, λειτουργίες, θεωρίες προέλευσης     Διαπολιτισμικότητα – πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων.

Διαπολιτισμική αγωγή και θρησκευτική ετερότητα.

Γεφύρωση Ευρωπαϊκού πολιτισμού και Μουσουλμανικής κουλτούρας.

Διαμορφώνοντας τη διαπολιτισμική τάξη – Διδακτική μεθοδολογία για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Γνωστικές Στρατηγικές εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς.

Μεθοδολογία έρευνας στην Διαπολιτισμική εκπαίδευση.

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης- Εξειδίκευσης (ετήσιας διάρκειας, 500 διδακτικών ωρών) απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο :

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=70&payment_direct=4

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως 31 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτηση και το αποδεικτικό κατάθεσης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων:

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε:

22510-36520 εργάσιμες μέρες και ώρες.

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6985586319, 6988069584, 6948711315

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr