Πρόσκληση ΔΣ στο Δήμο Ορεστιάδας

875

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την  εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Δ/νση: Βασ. Κων/νου 9-11) στις 05.03.2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.